Kredi Kartı Yıllık Aidatının Geri Ödenmesi İçin Örnek Dilekçe

................................... BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ'NE
.............................


Bankanızın ............................Hesap no’lu mudisiyim.Ancak, bankanızca tarafıma verilen...................................................no’lu kredi kartından rızam dışında yıllık kullanım bedeli olarak ........ YTL kesilmiştir. Söz konusu kesinti hukuksuz ve tüketici ahlakıyla bağdaşmayan bir uygulamadır.

Zira, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar" başlığını taşıyan 6.maddesinde:"Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir." Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24.maddesinde: "Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez." Hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ........... yılı için tarafımdan kesilen yıllık kredi kartı bedelinin tarafıma iadesiyle bundan sonraki yıllarda kesinti yapılmamasını aksi halde yargı yoluna başvuracağım hususunda gereğini arz ederim...../...../2007

 

Adres:                                                                                               Ad - Soyad

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !